Nawigacja

Raport ewaluacji wewnętrznej 2013/2014

Raport

 

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej

 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Baryczy                                                                                     Barycz, grudzień 2013   

 

 

Przebieg ewaluacji

            Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez zespół nauczycieli do spraw ewaluacji w składzie: Beata Pomykała – Sapa, Katarzyna Sokołowska, Halina Jurek.

Ewaluacja miała na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę  wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

 

 

  Wymaganie: PROCESY EDUKACYJNE SĄ ZORGANIZOWANE W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY UCZENIU SIĘ.

 

 

            Celem ewaluacji było zdobycie informacji w jaki sposób w placówce i na ile  organizacja procesów  edukacyjnych  sprzyja uczeniu się.

W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z następujących źródeł: uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektora,  przy wykorzystaniu różnych metod badawczych: ankiety dla dzieci, ankiety dla rodziców, ankiety dla nauczycieli, wywiadu

z dyrektorem i  analizy dokumentów. Badanie było realizowane w I semestrze roku szkolnego 2013/2014r. Badaniem objęto 67 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum,  43 rodziców, 11 nauczycieli oraz Dyrektora placówki.

 

Wyniki ewaluacji

Wymaganie poziom D

 1. Na ile procesy edukacyjne są dostosowane do potrzeb uczniów i uczennic? Na ile adekwatne do potrzeb uczniów działania są powszechnie stosowane przez nauczycieli?

 

W wyniku analizy przeprowadzonych ankiet stwierdza się, że procesy edukacyjne w znacznym stopniu dostosowane są do potrzeb uczniów i uczennic. Uczniowie współpracują ze sobą na większości zajęć (49% - na wszystkich zajęciach, 30% - na większości zajęć).

Nauczyciele na większości zajęć potrafią zainteresować uczniów  tematami  lekcji ( 32% uczniów tak uważa) i zrozumiale tłumaczyć zagadnienia (wg 42% uczniów).

33% uczniów wskazuje na chęć uczenia się na połowie wszystkich lekcji. Uczniowie odczuwają zmęczenie z powodu liczby zajęć w szkole, jednakże 61%                           z zaciekawieniem uczestniczy  w zajęciach lekcyjnych.

Wszyscy nauczyciele rozpoznają  potrzeby i możliwości uczniów oraz podejmują działania adekwatne do ich oczekiwań.

Nauczyciele rozpoznają zdolności, potrzeby i osiągnięcia uczniów poprzez:

- obserwację pracy na zajęciach

- analizę sprawdzianów i testów diagnostycznych

- pogadanki i rozmowy z uczniami

-  prace domowe

-  wypowiedzi  ustne

 

Z przeprowadzonego rozpoznania potrzeb i możliwości uczniów nauczyciele wyciągają wnioski i wdrażają je do pracy (przykłady):

- dodatkowo pracują z uczniem zdolnym i słabym

-  uczniowie czuja się bardziej pewni siebie

- odważniej wypowiadają się na lekcji

- są bardziej zaangażowani

- nauczyciele wracają do materiału, z którym uczniowie mają problem

-  pracują  nad czytaniem ze zrozumieniem

- mobilizują  do systematycznej pracy.

 

 1. Jak nauczyciele kształtują u uczniów umiejętności uczenia się? Jak wielu uczniów deklaruje, że wie, jak się uczyć?

 

Większość nauczycieli (ok. 64%) uważa, że mniej niż połowa uczniów potrafi uczyć się samodzielnie. Zdaniem rodziców (88% ) dzieci raczej potrafi się uczyć. Natomiast 86% uczniów twierdzi, że potrafi się uczyć.

Nauczyciele zdaniem 37% uczniów  na wszystkich  lekcjach  wyjaśniają im jak się uczyć, 30% uważa, że na większości lekcji.

22% uczniów  w procesie uczenia się korzysta z pomocy nauczycieli oraz kolegów      i koleżanek.

Na podstawie obserwacji lekcji pani dyrektor  uważa, iż nauczyciele  około połowy uczniom stwarzają sytuacje, w których mogą podejmować indywidualne decyzje dotyczące ich uczenia się. Często podczas lekcji  duża grupa uczniów może  wyrażać swoje opinie. Ponadto uczniowie mają możliwość podsumowania lekcji. Przez większość lekcji nauczyciele tworzą sytuacje sprzyjające poszukiwaniu przez uczniów różnych rozwiązań.

 

 

 1. W jaki sposób nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się podczas zajęć? Jakie są opinie uczniów i rodziców na temat atmosfery panującej w szkole?

 

              Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się. 30% uczniów pomaga sobie w uczeniu się na wszystkich lekcjach, 27% w połowie wszystkich lekcji. Ponad połowa uczniów (51%) odnosi się do siebie przyjaźnie na wszystkich zajęciach29% na większości zajęć. Zdaniem 90 % uczniów większość czasu na lekcjach  wykorzystuje się na uczenie się.  Znaczna część uczniów (68%) czuje się traktowana w równy sposób z innymi uczniami. 76% uczniów wie, że nauczyciele wierzą w ich możliwości. 52% miało możliwość  porozmawiać w razie potrzeby z nauczycielem.

Prawie wszyscy  (ok. 96%)  rodzice uważają, że ich dziecko chętnie chodzi do szkoły. 98% rodziców  wie, że iż nauczyciele dbają o dobre relacje między ich dzieckiem a innymi uczniami   oraz szanują ich dziecko.

Nauczyciele traktują wszystkich uczniów równie dobrze – tak sądzi 75% rodziców. Ponad połowa rodziców (58%) ma poczucie, że w szkole ich dziecko jest traktowane indywidualnie.

Zdaniem pani dyrektor w większości sytuacji uczniowie odnoszą się do siebie przyjaźnie a wzajemna relacja między nauczycielem i uczniami jest życzliwa. Opinie wyrażone przez uczniów nauczyciele wykorzystują do pracy na lekcji. W większości sytuacji uczniowie mają możliwość wykorzystania popełnionych błędów do uczenia się.

 

 1. Jak wielu uczniów zna stawiane przed nimi cele i formułowane wobec nich oczekiwania?

 

            35% uczniów uważa, że zna cele lekcji i oczekiwania nauczycieli na większości zajęć a 31 % na wszystkich zajęciach, 14 % na połowie zajęć.

Według pani dyrektor uczniowie mają możliwość poznania celów lekcji.

 

 1. W jaki sposób nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się?

   Jakie są rezultaty działań nauczycieli dotyczące motywowania uczniów do aktywnego uczenia się?

           

            Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się poprzez informację zwrotną (91% nauczycieli). 64% nauczycieli daje uczniom wybór tematyki lekcji raz lub kilka razy w roku.

Wszyscy nauczyciele stosują na lekcjach aktywne metody sprzyjające uczeniu się, są to m.in.:

- burza mózgów

- mapa pamięci, słoneczko, drama, piramida

- pochwała na forum klasy

- nagradzanie plusami i zachętkami motywacyjnymi

- rywalizacja międzygrupowa

- gry i łamigłówki

- symulacje komputerowe doświadczeń, doświadczenie, eksperyment

- metody poszukujące

- ćwiczenia interaktywne

60% nauczycieli zdaniem uczniów  na niektórych zajęciach bierze pod uwagę opinie uczniów o tym jak chcieliby się uczyć.

Nauczyciele wspierają uczniów w uczeniu się poprzez:

- dostarczanie ciekawej literatury i stron internetowych  wzbudzających zainteresowania przedmiotem

- stwarzanie możliwości  samodzielnego wykonywania  doświadczeń

- pochwały i nagrody

- omawianie sposobów  przyswajania wiedzy (uczenia się)

- referaty, prezentacje

- organizację zajęć dodatkowych

- stosowanie różnorodnych pomocy dydaktycznych

- możliwość poprawy ocen

- motywację w oparciu o postępy.

45% uczniów lubi się uczyć na większości lekcjach, 25% na połowie a 17% na wszystkich lekcjach. 61% uczniów otrzymuje wsparcie od nauczycieli. Nauczyciele dosyć często rozmawiają z uczniami o postępach w nauce i dzięki temu uczniowie wiedzą jak się uczyć.83% uczniów uważa iż nauczyciele przekonują ich, że mogą się nauczyć nawet trudnych rzeczy.

Według  rodziców  (42%) większość nauczycieli chwali ich dziecko częściej niż krytykuje oraz wierzy w możliwości ich dziecka.

 

 1. Jakie działania prowadzą nauczyciele, by informacja zwrotna o postępach w nauce oraz ocenianie pomagały uczniom uczyć się?

 

Większość nauczycieli  (67%) zawsze przekazuje  informację zwrotna uzasadniającą ocenę, (33%) prawie zawsze.

Podczas oceniania uczniowie najczęściej są zadowoleni, mają ochotę się uczyć, wiedzą co mają poprawić, postanawiają , że się poprawią. 39% uczniów uważa, że nauczyciele uzasadniają każdy stopień, 29% - większość stopni, 15% - połowę stopni.

Rzadziej natomiast nauczyciele rozmawiają z uczniami na temat przyczyny ich trudności i sukcesach  nauce.

86% rodziców sądzi, że sposób oceniania zachęca ich dziecko do uczenia się. Informacja jaką otrzymują rodzice od nauczycieli pomaga ich dziecku  uczyć się (91%).  Według 93% rodziców w szkole są podejmowane działania, by dziecko miało poczucie sukcesu w nauce na miarę jego  możliwości.

Zdaniem pani dyrektor w większości sytuacji nauczyciele zwracają uwagę na te elementy  odpowiedzi lub działania ucznia, które są prawidłowe. Natomiast w każdej sytuacji nauczyciele reagują na nieprawidłowe odpowiedzi lub działania uczniów. W większości sytuacji uczniowie otrzymują informację zwrotną dotyczącą efektów ich pracy.

 

Wymaganie poziom B

 

 

 1. Jakie możliwości powiązania różnych dziedzin wiedzy i nauczanych przedmiotów mają uczniowie podczas lekcji i innych zajęć w szkole?

 

            Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie.

40% uczniów uważa, że wiedzę, którą nabyli  na większości lekcji wykorzystują na innych przedmiotach, 28% twierdzi, że wykorzystuje ją na wszystkich lekcjach. Wiedza zdobyta w szkole zdaniem ok. 80% uczniów przydaje się w życiu codziennym.

Wszyscy nauczyciele poruszają na lekcjach zagadnienia z innych przedmiotów, np.:

- edukacja polonistyczna jest powiązana ze społeczną i przyrodniczą

- na lekcjach matematyki są elementy fizyki, chemii, geografii (np. prędkość, droga, czas, jednostki, wzory, stężenie procentowe,  udział procentowy, skala mapy itp.)

- elementy wiedzy historycznej i geograficznej – ochrona środowiska,  pierwsza pomoc – biologia, technika, edukacja dla bezpieczeństwa

- elementy wiedzy historycznej z religią, j. polskim, geografią , biologią.

Również zdaniem pani dyrektor uczniowie mają możliwość odwoływania się do wiedzy przedmiotowej, wiedzy z innych przedmiotów  oraz doświadczeń pozaszkolnych.

 

 

 

 1.  Jak nauczyciele umożliwiają uczniom wpływanie na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się? Jak wielu uczniów czuje się odpowiedzialnych za własny rozwój?

 

            Dbając o wszechstronny rozwój dzieci większość nauczycieli umożliwia uczniom  raz lub kilka razy w roku wybór:

-  tematyki lekcji (64% nauczycieli)

- metod pracy na lekcji  (91% nauczycieli )

- sposobu oceniania (82%)

raz lub kilka razy w półroczu wybór :

-  terminów testów, sprawdzianów (64%)

- zajęć pozalekcyjnych (55%).

Aby umożliwić wzajemne uczenie się uczniów  nauczyciele najczęściej stosują następujące metody:

- praca w grupach (100% nauczycieli)

- prezentacje uczniowskie (91%)

- dyskusja na forum (64%)

- wyrażanie opinii przez uczniów (64%)

- praca w parach (65%).

Uczniowie maja świadomość faktu, iż ich wyniki w nauce w przeważającej mierze zależą od własnego zaangażowania (70% uczniów) i czasu jaki poświęcają na naukę (69% uczniów). Ponadto ważne są ich uzdolnienia (40%) oraz praca nauczycieli (27% uczniów).

Uczniowie uczą się nawzajem poprzez:

- pracę w grupach lub parach na większości lekcji (wg 32% uczniów) , na połowie lekcji (26%)

- wykonywanie zadań wymyślonych przez siebie lub innych uczniów na większości lekcji (25% uczniów) , na mniej niż połowie  (17%)

- wpływ na omawiane tematy i treści podczas lekcji (38% uczniów).

Według pani dyrektor nauczyciele rozmawiają z uczniami w jaki sposób będzie przebiegać lekcja oraz dają uczniom możliwość zastanowienia się czego nauczyli się na tej lekcji. Ponadto nauczyciele stosują metody umożliwiające wszystkim uczniom aby mogli uczyć się od siebie nawzajem.

 

 

 1. Jakie nowatorskie rozwiązania są stosowane w szkole? Na jakie potrzeby rozwojowe uczniów one odpowiadają?

 

            Na podstawie wywiadu z panią dyrektor stwierdza się, że około 25 % nauczycieli zaangażowało się w nowatorskie działania w szkole w ciągu ostatnich dwóch lat. Szkoła przystąpiła do programu  „Indywidualizacja procesu nauczania        w klasach I-III”, doposażono I etap edukacyjny w pomoce dydaktyczne oraz są prowadzone zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze  z wykorzystaniem zakupionych pomocy.

Nowatorskie rozwiązania rozbudzają u uczniów zainteresowanie tematem, wyrabiają umiejętności manualne, zachęcają do poszukiwania i odkrywania, uczą rozumowania oraz wykorzystania wiedzy w praktyce.

Ponadto niektórzy nauczyciele szkoły podstawowej i gimnazjum  wprowadzili nowatorskie rozwiązania odnośnie metod pracy (64% nauczycieli), wykorzystania środków dydaktycznych (55%), komunikacji z uczniami (55%) oraz treści (45%).

Nowe rozwiązania według nauczycieli  uczą logicznego myślenia, uatrakcyjniają prace na lekcji, motywują do nauki i bardziej angażują uczniów, rozwijają wyobraźnię, są nowoczesne i przyjazne dla ucznia.

 

Wnioski:

 1. Kryteria wymagań  poziomu  D i B  zostały osiągnięte w stopniu dosyć zadowalającym.
 2. Działania nauczycieli w zakresie organizacji procesów sprzyjających uczeniu się są  dosyć powszechne i stosowane na większości zajęć.
 3. Powszechna jest znajomość wśród uczniów celów  lekcji i oczekiwań wobec nich na większości zajęć.
 4. Procesy edukacyjne w dużym stopniu  są adekwatne do potrzeb ucznia.
 5. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjająca uczeniu się.
 6. Większość rodziców  wyraża zadowolenie z powszechności  działań nauczycieli sprzyjających uczeniu się.
 7. Organizacja procesu nauczania umożliwia uczniom na większości zajęć powiązania różnych dziedzin wiedzy i zastosowania w praktyce.
 8. W szkole są również stosowane nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi ucznia.

 

 

Rekomendacje

 •  częściej rozmawiać na lekcjach z uczniami na temat  przyczyn ich trudności     w nauce oraz osiąganych sukcesów;
 • starać się zawsze udzielić uczniowi informacji zwrotnej uzasadniającej ocenę;
 • zorganizować z uczniami pogadanki na temat umiejętności  uczenia się oraz jak prawidłowo wykorzystać czas do nauki;
 • starać się doceniać chęci i zaangażowanie uczniów;
 • jasno formułować cele i oczekiwania wobec uczniów.

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Baryczy
  36-230 Barycz 238
 • (013) 43 47 124

Galeria zdjęć